Blog

Blog eksperta kadr i płac

Zmiany w przepisach od 2019 roku

dddddddddddddddd

W roku 2019 weszło szereg zmian dotyczących kwestii pracowniczych. Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia.

 

1. Minimalne wynagrodzenie miesięczne: 2250,00 zł brutto; minimalne wynagrodzenie godzinowe: 14,70 zł brutto.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. 2018 poz. 1794).

Zmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia ma także wpływ na:

a)  wysokość dodatku za pracę w porze nocnej: 2250/nominalna ilość godzin pracy w danym miesiącu x 20% (Art. 151⁸ Kodeksu pracy)

b)  odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy, maksymalna wysokość odprawy dla zwalnianych pracowników to 33 750,00 zł brutto

Podstawa prawna: Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. 2018 poz. 1969).

c)   kwoty wolne od potrąceń (Art. 87¹ Kodeksu pracy), np.

 • dla osoby z podstawowymi kosztami uzyskania przychodu i ulgą podatkową, tj. 1633,79
 • dla osoby z podwyższonymi kosztami uzyskania przychodu i ulgą podatkową, tj. 1638,79
 • 75% wynagrodzenia minimalnego przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
 • 90% wynagrodzenia minimalnego przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 KP

 

2. Pracownicze plany kapitałowe (PPK); obowiązek utworzenia i prowadzenia PPK:

 • od 1 lipca 2019 dla podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób,
 • od 1 stycznia 2020 dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób,
 • od 1 lipca 2020 dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób,
 • od 1 stycznia 2021 dla pozostałych;

      wpłaty podstawowe:

 •  1,5% wynagrodzenia płacone przez pracodawcę,
 •  2% wynagrodzenia płacone przez pracownika;

       wpłaty dodatkowe:

 •  do 2,5% wynagrodzenia płacone przez pracodawcę,
 •  do 2% wynagrodzenia płacone przez pracownika

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04.10.2018 o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215).

bbbbbbbbbbbb

3. Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 142 950,00 zł brutto.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2019 r. oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2018 poz. 1185).

 

4. Szkolenia okresowe BHP: nie wymaga się szkolenia okresowego BHP dla pracowników administracyjno - biurowych, gdy rodzaj działalności pracodawcy nie ma określonej wyższej niż 3 grupę ryzyka z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, Art. 237³ §2 Kodeksu pracy (Dz.U. 2018 poz. 2244).

 

5. Wykonywanie szkoleń BHP przez pracodawcę.

Pracodawca posiadający ukończone szkolenie  niezbędne do wykonywania zadań służby  bhp, może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

 • zatrudnia do 10 pracowników

albo

 • zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu  społecznym  z tytułu  wypadków  przy  pracy  i chorób zawodowych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, Art. 237¹¹ §3 Kodeksu pracy (Dz.U. 2018 poz. 2244).

bbbbvb

6. Zaliczka podatku dochodowego od osób fizycznych - 32%; zmiana momentu obliczania wyższej zaliczki.

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 32% jest pobierana w miesiącu przekroczenia II progu podatkowego od nadwyżki, tj. 85 528 zł, a do tego limitu 18%

Wejście w życie tego przepisu zostało odroczone do 1 stycznia 2020 roku.

Podstawa prawna: Art. art. 1 pkt. 6a ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2126).

 

7. Oświadczenie PIT-2 dotyczące ulgi podatkowej: zmiana momentu uwzględniania oświadczenia złożonego przez pracownika. Nie stosuje się ulgi podatkowej w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek od miesiąca, w którym pracownik złożył oświadczenie.

Wejście w życie tego przepisu zostało odroczone do 1 stycznia 2020 roku.

Podstawa prawna: Art. 1 pkt. 6b ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2126).

 

8. Oświadczenie o kosztach uzyskania przychodu: zmiana momentu uwzględniania oświadczenia złożonego przez pracownika. Nie stosuje się podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od miesiąca, w którym pracownik złożył oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania.

Podstawa prawna: Art. 1 pkt. 6e ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2126).

 

9. Termin złożenia PIT-11 i PIT-8C. Zmiana terminu wysłania deklaracji do urzędu skarbowego. Do Urzędu Skarbowego - do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, do podatnika - do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Podstawa prawna: Art. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2126).

 

10. Sposób wypłaty wynagrodzenia: od 1 stycznia 2019 roku zasadą jest, że wynagrodzenie wypłacane jest na konto bankowe. Jeśli wypłata ma być realizowana w formie gotówkowej (do rąk własnych) to tylko na wniosek pracownika złożony w formie pisemnej lub elektronicznej (Art. art. 86 §3 Kodeksu pracy).

 

11. Potwierdzenie przez pracodawcę dokumentów za zgodność z oryginałem: dotyczy dokumentów, które pracownik przekazuje do akt osobowych, tj. świadectwa pracy, dyplomy ukończenia szkoły oraz certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369).

 

12. Wybór sposobu prowadzenia akt osobowych oraz zmiana terminu ich przechowywania.

Najważniejsze zmiany:

a)   możliwość wyboru prowadzenia dokumentacji pracowniczej: papierowo lub elektronicznie dla pracowników zatrudnionych od dnia 01.01.2019 i w latach 1999-2018 pod warunkiem złożenia oświadczenia w ZUS w deklaracji miesięcznej (Art. 94 pkt. 9a Kodeksu pracy)   

b)   zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną (Art. 94⁸ Kodeksu pracy)

c)    okres przechowywania dokumentacji pracowniczej skrócony do 10 lat dla nowych pracowników (Art. 94 pkt. 9b, Art. 94⁵ Kodeksu pracy)

d)   świadectwo pracy zawiera informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, możliwości jej odbioru i zniszczeniu w przypadku nieodebrania (Art. 94⁶ Kodeksu pracy)

e)    zniszczenie dokumentacji pracowniczej  w terminie 12 miesięcy po upływie okresu przeznaczonego na odbiór (Art. 94⁷ Kodeksu pracy)

f)    obowiązek wydania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej na wniosek pracownika (Art. 94¹² Kodeksu pracy).

 

13. Część D akt osobowych: dotyczy udzielonych kar porządkowych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369).

 

 

Zespół Payroll

Mac Auditor

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Wczasy pod gruszą

Wczasy pod gruszą to marzenie wielu osób. Dla jednych dlatego, że oznacza spokój, kontakt z naturą i ucieczkę od wielkiego świata. Ale dla przeważającej większości wczasy pod gruszą to dodatkowe środki od pracodawcy na sfinansowanie odpoczynku. Niezależnie od tego, gdzie ten odpoczynek będzie realizowany. Jak dostać wczasy pod gruszą?

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl