Blog

Blog eksperta kadr i płac

Więcej czasu na wykorzystanie zaległych urlopów z 2011 roku

Odpowiada: Renata Guza

Marzec jest kojarzony z wykorzystywaniem zaległych urlopów. Pracodawcy mieli problem jakich użyć argumentów, by zmusić pracowników do wykorzystania urlopów. Pracownicy nie chcieli wykorzystywać urlopów na początku roku, woleli odpoczywać w miesiącach letnich. Ustawodawca zrobił ukłon w kierunku obydwu zainteresowanych stron, wydłużając czas na wykorzystanie zaległych urlopów o 6 miesięcy.

Nowy przepis obowiązuje od 1 stycznia 2012.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011, Nr 232, poz. 1378).

Zgodnie z Art. 1 tej ustawy.

Art. 1 . W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 168 otrzymuje brzmienie:
"Art. 168. Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 167.";

Najważniejsze wnioski ze zmienionego przepisu:

  • Przesunięcie wykorzystania urlopów zaległych dotyczy urlopów, począwszy od urlopów zaległych z 2011 roku (nie dotyczy urlopów zaległych z 2010 roku i z lat wcześniejszych)
  • Termin 30 września należy traktować jako ostateczny, przepisy Kodeksu pracy nie przewidują możliwości dalszego przesuwania terminu urlopu
  • Termin – najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego – będzie zachowany, jeśli pracownik rozpocznie urlop wypoczynkowy przed jego upływem. W praktyce oznacza to np. rozpoczęcie urlopu od 30 września 2012 do np. 15 października 2012

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Ograniczenie podstawy składek emerytalno-rentowych będzie nadal obowiązywać w 2019 roku. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Wczoraj, tj. 14 listopada 2018 roku, o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (Sygn. Akt Kp1/18) w sprawie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego ustawy zmieniającej przepisy regulujące system ubezpieczeń społecznych.

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl