Blog

Blog eksperta kadr i płac

Weryfikacja ZCNA nowy obowiązek płatników, na spełnienie którego jest czas do 30 czerwca 2013 roku

Odpowiada: Renata Guza

1 stycznia 2013 roku weszły w życie przepisy, które doprecyzowały termin wyrejestrowania członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego. Obecnie obowiązujące przepisy jasno wskazują, że jest to 7 dni.  W poprzednim stanie prawnym, termin w jakim należało dokonać wyrejestrowania, nie został jasno określony. Ustawodawca zobowiązał płatników do wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich osób, których obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wygasł do 31 grudnia 2012 roku, określając termin 6 miesięcy na wypełnienie tego obowiązku. Płatnicy w tym czasie zobowiązani są do weryfikacji zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego oraz identyfikacji zdarzeń, które powodowałyby konieczność dokonania wyrejestrowania. 

Obowiązek wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, do niedawna był często zaniedbywany. Wynikało to z przeświadczenia, że wraz z wyrejestrowaniem osoby ubezpieczonej, automatycznie zostają wyrejestrowani także członkowie rodziny. Obecna wersja Płatnika ZUS, przypomina użytkownikom wysyłającym ZWUA, aby zwrócili uwagę także na konieczność wyrejestrowania członków rodziny osoby ubezpieczonej. We wcześniejszych wersjach Płatnika ZUS, nie było takich ułatwień, dlatego często pracownicy działów HR zapominali o wyrejestrowaniu członków rodziny. Przysłużyły się także do takiego działania niejasne przepisy ZUS, które nie precyzowały w jakim terminie mają zostać wyrejestrowani członkowie rodziny.

Innym powodem nie wyrejestrowywania członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego, jest niska świadomość skutków zdarzeń, które powodują konieczność dokonania wyrejestrowania. Zarówno osoby ubezpieczone jak i pracownicy działów HR, nie identyfikują właściwe okoliczności, powodujących konieczność wyrejestrowania członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego. 

Ponadto członkowie rodziny są błędnie zgłaszani do ubezpieczenia zdrowotnego z kilku tytułów jednocześnie, np. oboje rodziców zgłasza swoje dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego w swoim zakładzie pracy, a dziecko powinno zostać zgłoszone tylko przez jednego z rodziców.

Zgodnie z Art. 76a ust. 2 ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, która zgłosiła do Funduszu członków rodziny, jest obowiązana poinformować podmiot właściwy do dokonania wyrejestrowania o okolicznościach powodujących konieczność ich wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Rolą działów HR jest właściwe informowanie pracowników i innych osób ubezpieczonych, o obowiązkach w zakresie przekazywania informacji o konieczności zgłoszenia lub wyrejestrowania członków rodziny. Jednym ze sposobów przekazania takiej informacji, jest udostępnienie formularza wraz z objaśnieniami, które przybliżą osobom ubezpieczonym, obowiązki dotyczące zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego.

Przykład formularza stosowanego przez nasze biuro rachunkowe:


 

WYPEŁNIĆ ILOŚĆ FORMULARZY ODPOWIEDNIĄ DO ILOŚCI CZŁONKÓW RODZINY ZGŁASZANYCH DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

 

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

 

Podstawa prawna: Art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 5 pkt 3, art. 67 ust. 3, art. 74, art. 76a, art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.), ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.)

 

 

Nazwisko i imię pracownika.....................................................................................................................

 
 
 

Dane identyfikacyjne i adres zamieszkania członka rodziny zgłaszanego do ubezpieczenia zdrowotnego:

 
 

1. Nazwisko

 

 

2. Pierwsze imię

3. Data urodzenia (dzień – miesiąc - rok)

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

4. PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Seria i numer dowodu osobistego/paszportu*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Gmina

 

 

7. Ulica

8. Nr domu

 

 

9. Nr lokalu

10. Miejscowość

 

11. Kod pocztowy

 

 

12. Stopień pokrewieństwa

 

13. Stopień niepełnosprawności

 

14. Data zgłoszenia do/wyrejestrowania z zdrowotnego** ubezpieczenia zdrowotnego (dzień – miesiąc - rok)***

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

     

 

  W/w członek rodziny:

 • Pozostaje na wyłącznym moim utrzymaniu TAK-NIE**

 • Pozostaje ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym TAK-NIE**

 Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

Zobowiązuję się do bezzwłocznego poinformowania zakładu pracy o wszelkich zaistniałych zmianach.

 
 

 

           .................................................

 data i podpis pracownika

 

 

Objaśnienia

 

Za członka rodziny - do celów ubezpieczenia zdrowotnego - uważa się:

- dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,                                                                                        

- małżonka,

-wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ubezpieczony ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny - jeśli nie są oni osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, ani osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji.

Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić płatnika składek o nabyciu lub utracie uprawnień członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego oraz o zmianach lub błędach w podanych wcześniej danych członka rodziny, w ciągu 7 dni od zaistnienia tych okoliczności.

* wypełnić w przypadku braku numeru PESEL

**niepotrzebne skreślić

*** należy podać datę kolejną po dacie ustania poprzedniego tytułu ubezpieczenia lub datę urodzenia dziecka zgłaszanego, które urodziło się w trakcie zatrudnienia

 

Należy pamiętać o tym, że udostępnienie formularza jest jednym ze sposobów przekazania informacji, na pewno nie powinien być jedynym. Rolą działów HR, jest także bieżące przypominanie osobom ubezpieczonym o ich prawach i obowiązkach oraz wspieranie ich we właściwym zrozumieniu przepisów.  

 

podstawa prawna:

 §  art. 76a. ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, ze zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2012 r., poz. 1016)

 §  art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1016)

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Zmiany w przepisach od 2019 roku

W roku 2019 weszło szereg zmian dotyczących kwestii pracowniczych...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl