Blog

Blog eksperta kadr i płac

Umowa zlecenia ze stawką minimalną od 1 stycznia 2017 roku

Od kilku miesięcy jest głośno o tym, że od 2017 roku zostaje wprowadzona minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia. Jest to rewolucja w umowach zlecenia. Wiele zmian wprowadzanych od 1 stycznia 2017 roku, przybliża cywilnoprawną formę zatrudnienia do stosunku pracy. A w niektórych aspektach zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, jest bardziej rygorystyczne od zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Dotychczas wysokość wynagrodzenia zleceniobiorcy nie była w żaden sposób regulowana. Zleceniobiorca mógł mieć określone wynagrodzenie w wysokości znacznie niższej niż w przypadku pracowników. Mógł też świadczyć swoje usługi nieodpłatnie, jednak od 2017 roku nie będzie to możliwe.

Wprowadzana minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców wynika z dwóch przepisów:

1. Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza poniże pojęcia do przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:
„minimalna stawka godzinowa” – minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi;

„przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi”:
a) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami
albo

b) osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej – która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 i 585), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”, na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.)

2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2017 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2000 zł. 

Od 1 stycznia 2017 r., przy kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącej 2000 złotych, wprowadzana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosić będzie – zgodnie z przepisami ustawy - 13 zł brutto za godzinę. W latach kolejnych, wysokość tej stawki uzależniona będzie od corocznej dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. W ostatnich latach minimalne wynagrodzenie za pracę wzrasta corocznie, więc należy się spodziewać kolejnego wzrostu minimalnej stawki dla zleceniobiorców od 2018 roku.

Ustawodawca zostawił jednak pewną furtkę: stawka minimalna nie będzie obowiązywała,  jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.

PRZYKŁAD 1:

Zleceniobiorca sam decyduje o miejscu wykonywania umowy zlecenia. Może przyjść do firmy i skorzystać z biurka lub pracować u siebie na tarasie, jeśli tak mu wygodniej. Nie jest ważne gdzie, tylko kiedy - bo zapewnia obsługę Call Center w godzinach 10-18. Dotychczas jego wynagrodzenie wynosiło 1800 złotych brutto miesięcznie. Od 1 stycznia 2017 roku będzie konieczność wypłaty wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w wysokości przynajmniej minimalnej stawki godzinowej 13 złotych brutto. Godziny pracy ma stałe, więc nie powinno być problemu, żeby zacząć to jakoś ewidencjonować. Trzeba przemyśleć jak i odpowiednio to zapisać w umowie zlecenia. Tu pomocna będzie podpowiedź prawnika, wewnętrznej kadrowej lub firmy, której zlecono usługi kadrowo-płacowe.

PRZYKŁAD 2:

Zleceniobiorca sam decyduje, kiedy będzie wykonywał zlecone czynności. Może to robić w godzinach wczesnorannych, w nocy, albo popołudniami. Wszystko jedno kiedy. Ale do jego zadań należy sprzątanie magazynu, co oznacza że zleceniobiorca sam nie decyduje o miejscu wykonywania pracy, a to z kolei oznacza, że będzie tu obowiązywać stawka godzinowa. To trochę problem, bo godziny nie były wcześniej ewidencjonowane, bo nie musiały być. Wynagrodzenie było określone ryczałtowo i wynosiło kilkaset złotych miesięcznie, wszystkim to odpowiadało bo magazyn jest mały, a osób do sprzątania kilka. Od 1 stycznia 2017 roku będzie trzeba zacząć ewidencjonować godziny pracy i zapewnić zleceniobiorcy stawkę przynajmniej 13 złotych brutto za godzinę. Ciężko będzie zdyscyplinować zleceniobiorcę do nowych obowiązków. Bo jak tu zacząć nagle wymagać ewidencjonowania godzin pracy, jak wcześniej nikt na to nie zwracał uwagi?

PRZYKŁAD 3:

Zleceniobiorca ma za zadanie doprowadzić do sprzedaży produktów określonego typu. Nie ważne gdzie i nie ważne kiedy będzie to robił. Liczy się efekt. Została ustalona prowizja, określona jako 4% przychodu od każdej skutecznej transakcji. To pozwala nie zawracać sobie głowy minimalną stawką godzinową. To dobrze, bo warunki nawet nie pozwalałyby tego jakoś sensownie ogarnąć.        

Minimalna stawka godzinowa nie będzie dotyczyła zleceniobiorców i tzw. samozatrudnionych, którzy:

  • sami decydują o miejscu wykonywania pracy
  • i jednocześnie sami decydują o czasie wykonywania pracy
  • i jednocześnie przysługuje im wynagrodzenie prowizyjne

Co niezwykle istotne: te warunki muszą być spełnione łącznie.

Ważne! Zmiana przepisów nie przewiduje przepisów przejściowych. Dotyczy także umów zawartych przed 2017 rokiem, ale trwających w roku 2017.

Podstawa prawna:     

  • Art. 1 pkt. 1-2 i 7 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1265)
  • Par. 1 rozporządzenia Rady Ministrówz dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1456)

Autor: Renata Guza

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Zmiany w przepisach od 2019 roku

W roku 2019 weszło szereg zmian dotyczących kwestii pracowniczych...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl