Blog

Blog eksperta kadr i płac

Obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe wynagrodzeń zarządu w zależności od formy zatrudnienia

Odpowiada: Renata Guza

Najczęściej spotykanymi formami zatrudnienia w firmach, są zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę. Ale osoby wchodzące w skład zarządów, mogą być zatrudniane także na innej podstawie. Wybór formy zatrudnienia zależy od woli stron, ale bywa także determinowany dodatkowymi kosztami, które jest zobowiązana ponieść firma, w związku z wypłatą wynagrodzenia.

Prezesi oraz członkowie zarządu spółek, mogą otrzymywać wynagrodzenia:

  • Określone uchwałą o wysokości wynagrodzenia prezesa lub członka zarządu za pełnienie swojej funkcji, zatrudnionego na podstawie powołania, zgodnie z przepisami Kodeksu handlowego
  • Określone uchwałą o wysokości wynagrodzenia prezesa lub członka zarządu za uczestniczenie w posiedzeniach zarządu
  • Wynikające  z umowy o pracę, zawartej zgodnie z przepisami Kodeksu pracy
  • Ustalone w umowie o zarządzenie przedsiębiorstwem, zwaną kontraktem menedżerskim, zawartą w formie umowy o pracę
  • Ustalone w umowie o zarządzenie przedsiębiorstwem, zwaną kontraktem menedżerskim, zawartą w formie umowy cywilnoprawnej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, do której stosuje się przepisy dotyczące umów zlecenia
  • Ustalone w umowie o zarządzenie przedsiębiorstwem, zwaną kontraktem menedżerskim, który jest wykonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przez osobę podejmującą się zarządzania w firmie

W zależności od formy zatrudnienia prezesów i członków zarządu, w odmienny sposób kształtują się obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe wynagrodzeń:

  • Od wynagrodzeń dla zarządu zatrudnionego na podstawie powołania, nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Nie jest to tytuł do ubezpieczenia nawet wtedy, gdy wynagrodzenia z tego tytułu są wypłacane obok wynagrodzenia z umowy o pracę czy z umowy zlecenia. Zaliczki na podatek są obliczane przy zastosowaniu podstawowych kosztów pracowniczych, tj. 111.25 miesięcznie
  • Od wynagrodzeń zarządu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, z tym od wynagrodzeń ustalonych w  kontrakcie menedżerskim zawartym w formie umowy o pracę, odprowadza się składki ZUS, składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek wg zasad obowiązujących pracowników
  • Od wynagrodzeń zarządu zatrudnionego na podstawie kontraktu menadżerskiego, zwartego w formie umowy zlecenia, odprowadza się składki ZUS, składkę zdrowotną oraz podatek wg przepisów obowiązujących zleceniobiorców, z jedną różnicą polegającą na zastosowaniu podstawowych kosztów pracowniczych, tj. 111.25 miesięcznie, a nie 20% lub 50% przysługujących zleceniobiorcom
  • Od wynagrodzeń zarządu zatrudnionego na podstawie kontraktu menedżerskiego, wykonywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, najczęściej nie odprowadza się składek ZUS, ponieważ te składki odprowadza samodzielnie menedżer z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Ale powinno się odprowadzać składkę zdrowotną - takie stanowisko prezentuje ZUS, chociaż nie ma to bezpośredniego odzwierciedlenia w przepisach. Pojawiło się kilka wyroków sądowych negujących stanowisko ZUS, ale wyroki dotyczą indywidualnych spraw, a polskie prawo nie opiera się na precedensach. Jeśli chodzi o zaliczkę na podatek dochodowy od przychodów z działalności gospodarczej, to co do zasady jest odprowadzana przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Ale w przypadku kontraktów menadżerskich, umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze: płatnikiem podatku jest zleceniodawca, który oblicza zaliczkę na podatek przy zastosowaniu podstawowych kosztów pracowniczych, tj. 111.25 miesięcznie

Ważne! przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej są uważane za przychody z działalności wykonywanej osobiście (podobnie jak umowy zlecenia i umowy o dzieło). 

Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 pkt 2, art. 13 pkt 7, pkt. 9, art. 22 ust. 2 pkt 1, ust. 9 pkt 5, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Zmiany w przepisach od 2019 roku

W roku 2019 weszło szereg zmian dotyczących kwestii pracowniczych...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl