Blog

Blog eksperta kadr i płac

Obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe wynagrodzeń zarządu w zależności od formy zatrudnienia

Odpowiada: Renata Guza

Najczęściej spotykanymi formami zatrudnienia w firmach, są zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę. Ale osoby wchodzące w skład zarządów, mogą być zatrudniane także na innej podstawie. Wybór formy zatrudnienia zależy od woli stron, ale bywa także determinowany dodatkowymi kosztami, które jest zobowiązana ponieść firma, w związku z wypłatą wynagrodzenia.

Prezesi oraz członkowie zarządu spółek, mogą otrzymywać wynagrodzenia:

  • Określone uchwałą o wysokości wynagrodzenia prezesa lub członka zarządu za pełnienie swojej funkcji, zatrudnionego na podstawie powołania, zgodnie z przepisami Kodeksu handlowego
  • Określone uchwałą o wysokości wynagrodzenia prezesa lub członka zarządu za uczestniczenie w posiedzeniach zarządu
  • Wynikające  z umowy o pracę, zawartej zgodnie z przepisami Kodeksu pracy
  • Ustalone w umowie o zarządzenie przedsiębiorstwem, zwaną kontraktem menedżerskim, zawartą w formie umowy o pracę
  • Ustalone w umowie o zarządzenie przedsiębiorstwem, zwaną kontraktem menedżerskim, zawartą w formie umowy cywilnoprawnej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, do której stosuje się przepisy dotyczące umów zlecenia
  • Ustalone w umowie o zarządzenie przedsiębiorstwem, zwaną kontraktem menedżerskim, który jest wykonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przez osobę podejmującą się zarządzania w firmie

W zależności od formy zatrudnienia prezesów i członków zarządu, w odmienny sposób kształtują się obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe wynagrodzeń:

  • Od wynagrodzeń dla zarządu zatrudnionego na podstawie powołania, nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Nie jest to tytuł do ubezpieczenia nawet wtedy, gdy wynagrodzenia z tego tytułu są wypłacane obok wynagrodzenia z umowy o pracę czy z umowy zlecenia. Zaliczki na podatek są obliczane przy zastosowaniu podstawowych kosztów pracowniczych, tj. 111.25 miesięcznie
  • Od wynagrodzeń zarządu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, z tym od wynagrodzeń ustalonych w  kontrakcie menedżerskim zawartym w formie umowy o pracę, odprowadza się składki ZUS, składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek wg zasad obowiązujących pracowników
  • Od wynagrodzeń zarządu zatrudnionego na podstawie kontraktu menadżerskiego, zwartego w formie umowy zlecenia, odprowadza się składki ZUS, składkę zdrowotną oraz podatek wg przepisów obowiązujących zleceniobiorców, z jedną różnicą polegającą na zastosowaniu podstawowych kosztów pracowniczych, tj. 111.25 miesięcznie, a nie 20% lub 50% przysługujących zleceniobiorcom
  • Od wynagrodzeń zarządu zatrudnionego na podstawie kontraktu menedżerskiego, wykonywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, najczęściej nie odprowadza się składek ZUS, ponieważ te składki odprowadza samodzielnie menedżer z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Ale powinno się odprowadzać składkę zdrowotną - takie stanowisko prezentuje ZUS, chociaż nie ma to bezpośredniego odzwierciedlenia w przepisach. Pojawiło się kilka wyroków sądowych negujących stanowisko ZUS, ale wyroki dotyczą indywidualnych spraw, a polskie prawo nie opiera się na precedensach. Jeśli chodzi o zaliczkę na podatek dochodowy od przychodów z działalności gospodarczej, to co do zasady jest odprowadzana przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Ale w przypadku kontraktów menadżerskich, umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze: płatnikiem podatku jest zleceniodawca, który oblicza zaliczkę na podatek przy zastosowaniu podstawowych kosztów pracowniczych, tj. 111.25 miesięcznie

Ważne! przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej są uważane za przychody z działalności wykonywanej osobiście (podobnie jak umowy zlecenia i umowy o dzieło). 

Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 pkt 2, art. 13 pkt 7, pkt. 9, art. 22 ust. 2 pkt 1, ust. 9 pkt 5, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Ograniczenie podstawy składek emerytalno-rentowych będzie nadal obowiązywać w 2019 roku. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Wczoraj, tj. 14 listopada 2018 roku, o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (Sygn. Akt Kp1/18) w sprawie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego ustawy zmieniającej przepisy regulujące system ubezpieczeń społecznych.

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl