Blog

Blog eksperta kadr i płac

Koniec w stosowaniu kosztów autorskich bez ograniczeń

Odpowiada: Renata Guza

Z kosztów autorskich korzystają zarówno osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych jak i zatrudnione na podstawie umów o pracę. Korzystanie z kosztów autorskich jest korzystne podatkowo. Skutkiem zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu jest obniżenie dochodu, od którego jest obliczana zaliczka na podatek dochodowy przez płatnika, i de facto wyższe wynagrodzenie netto. Dodatkowo w rozliczeniu rocznym za 2012 rok, zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu i co za tym idzie: obniżenie dochodu, od którego jest obliczany podatek, przyniesie po raz ostatni jeszcze jedną korzyść. Przy wysokich przychodach twórcy, obniżenie dochodu do opodatkowania spowoduje, że podatek zostanie obliczany wg pierwszego przedziału skali podatkowej, a więc wg 18% a nie 32% dochodu.  

UWAGA! Do dochodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2013 roku zostaną zastosowane nowe przepisy, a podatek obliczymy wg zmienionych zasad.

Ustawą z dnia 24 października 2012 r. o zmianie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1278) wprowadzono zmiany, które dotkną autorów i twórców uzyskujących dochody przekraczające 42 tys. w stosunku rocznym.

Najważniejsze wnioski zmienionych przepisów:

  • Począwszy od 2013 roku wprowadzono limit dochodów, do których mogą być stosowane 50% koszty uzyskania przychodu. Limit został określony jako ½ kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, obecnie jest to ½ z kwoty 85 528 zł czyli 42 764 zł.
  • Limit dotyczy tylko tych przychodów, do których są stosowane koszty uzyskania przychodu 50%, jeśli więc osoba osiąga także przychody, do których są stosowane koszty pracownicze lub koszty 20%, to tych przychodów nie uwzględnia się w limicie.
  • Zakłady pracy pobierające zaliczkę na podatek od dochodów z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych są zobowiązane kontrolować dochód podatnika  z tych tytułów i po przekroczeniu limitu 42 764 zł zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%, zamiast 50%.
  • Jeśli osoby korzystające z kosztów autorskich uzyskują przychody od więcej niż jednego zakładu pracy, powinny same kontrolować fakt, czy nie przekroczyły limitu dochodów, powalającego zastosować 50% koszty uzyskania przychodu. Jeśli nie będą tego kontrolować w trakcie roku, to w rozliczeniu rocznym będą zobowiązane zastosować koszty 50% do dochodów do kwoty 42 764 zł, a ponad tę kwotę koszty 20%. To z kolei spowoduje konieczność dopłaty podatku, a przy wysokich dochodach z praw autorskich i praw pokrewnych mogą to być znaczące kwoty.
  • Wprowadzono możliwość złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze stosowania kosztów 50%. Takie oświadczenie składa osoba korzystająca z praw autorskich i praw pokrewnych (podatnik) w zakładzie pracy (płatnikowi),  z którego uzyskuje dochody z praw autorskich i praw pokrewnych. 
  • Oświadczenie należy składać w każdym roku podatkowym.
  •  W interesie twórcy jest złożyć oświadczenie we wszystkich zakładach pracy (wszystkim płatnikom: pracodawcom, zleceniodawcom i zlecającym wykonanie dzieła), od których uzyskuje dochody z praw autorskich i praw pokrewnych.
  • Jeśli okaże się, że koszty uzyskania przychodów, faktycznie poniesione przez twórcę były wyższe niż zastosowane przez płatnika koszty ryczałtowe 50% lub 20% to jest możliwość zastosowania faktycznie poniesionych kosztów w rozliczeniu rocznym, jeśli podatnik udowodni ich wysokość.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 9, pkt 1-3, ust. 9a - 10a, art. 32 ust. 2, ust. 7, art. 41 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

o nas

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Funkcjonujemy na rynku od 1994 roku. Firma zarządzana jest przez osoby o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwa podatkowego jako firma audytorska wpisana na listę KRBR pod numerem 244.

marki grupy mac

USŁUGI KSIĘGOWE

MAC Accounting świadczy kompleksową obsługę księgową oraz nadzór i organizację działów księgowych klienta.

kontakt

skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5/8p., 02-691 Warszawa
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@macauditor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przesłania oferty handlowej

Blog

Zmiany w przepisach od 2019 roku

W roku 2019 weszło szereg zmian dotyczących kwestii pracowniczych...

Publikacje

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą.

Kariera

poznaj nasze aktualne oferty pracy

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu przeslij CV oraz list motywacyjny na adres:

rekrutacja@macauditor.pl

lub

Mac Auditor Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Materiały

Odwiedź nas

MAC AUDITOR SP. Z O.O.

Budynek Park Projects

ul. Obrzeżna 5, VIII piętro

02-691 Warszawa

Biuro

tel: +48 22 649 27 65

e-mail: macauditor@macauditor.pl